15 กุมภาพันธ์ 2566
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์เพื่อรับทราบข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนากำลังคนระดับมัธยมศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผู้บริหารของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ให้การต้อนรับ

แชร์
;