15 กุมภาพันธ์ 2566
คณะกรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย

   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 คณะกรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ผู้บริหารและอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดย ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และคณะผู้บริหารของโรงเรียนให้การต้อนรับ

แชร์
;