15 กุมภาพันธ์ 2566
คณะคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ คุณจิตติมา ณ นคร ผู้ช่วยผู้จัดการ ให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 120 ท่าน และจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 30 ท่าน รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ เป้าหมายและการดำเนินงาน ของ KVIS/VISTEC ” เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับแนวทางการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังให้เป็นบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาบริการ

แชร์
;