10 กุมภาพันธ์ 2566
มูลนิธิมีชัยวีระไวทยะและคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัยวีระไวทยะและคณะจำนวน 10 ท่าน ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี โดย ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวรร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในหัวข้อ “ แนวทางการแก้ปัญหากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย 4.0 ”  ให้แก่คณะมูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ


โดยมี ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ นำเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการงานช่างต่างๆ ของโรงเรียน ห้องสมุดที่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่หลากหลายและทันสมัย


จากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี โดย ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส  ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี ได้นำชมเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิจัยชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) โดยมีอาจารย์ในห้องปฏิบัติการได้สาธิตการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงตอบข้อซักถามจากคณะผู้เยี่ยมชม

แชร์
;