หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาเพิ่มเติม

รายการ หน่วยกิต
ค30203 แคลคูลัส 1 1.5
ว30203 หรือ ว30204 คลื่นและทัศนศาสตร์ หรือ คลื่นและทัศนศาสตร์ ขั้นสูง 1.5
ว30223 หรือ ว30224 จลนศาสตร์ และสมดุลเคมี หรือ จลนศาสตร์ และสมดุลเคมี ขั้นสูง 1.5
ว30243 หรือ ว30244 ชีววิทยาของสัตว์ หรือ ชีววิทยาของสัตว์ ขั้นสูง 1.5
ว30283 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 0.5
ส30227 หน้าที่พลเมือง 5 1.0
อ30206 การพูดนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 1.0
;