วิสัยทัศน์ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ บ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม สามารถสร้างองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


พันธกิจของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการสรรหาและการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พันธกิจของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

สรรหาและจัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะของโรงเรียนประจำโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล มีคุณภาพทุกด้านไม่ต่ำกว่านักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ

พันธกิจของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

สรรหาครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถสูง และจัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ เป็นคนเก่ง ดีและมีความสุข

พันธกิจของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

สร้างโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์โดยจัดให้มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนทุกคนตามความจำเป็น

พันธกิจของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทุกด้านและทุกระดับการศึกษา

Vision

Be a world leading science high school. Nurture future researchers, inventors, and innovators to strengthen sustainable national development.

Mission

Cultivate creative thinking to drive future innovation.

Mission
Create knowledge for sustainable national development.
Mission

Provide world-class education.

Mission

Lay the foundations of a strong scientific and technological education to spur the country’s development in the coming decades.

Mission

Collaborate with various agencies Both public and private sectors, both domestic and international relating to education management for people with all abilities and all levels of education

;