ทั้งหมด

Mr. Artur Jaroslaw Gorga, Ph.D
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
Visiting Professor
นายวสนนท์ พงษ์สวัสดิ์
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ครูคณิตศาสตร์
นายอธิราช เล้าหเรณู
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ครูคณิตศาสตร์
นางสาวธนพร ธโนดมเดช
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ครูคณิตศาสตร์
นายกันตภณ ทัศนะโสภณ
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ครูคณิตศาสตร์
นายพรหมพงศ์ ภควันต์วงศ์
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ครูคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดร.คเณศ สุเมธพิพัธน์
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ครูคณิตศาสตร์
Ms. Myra Halpin
เคมี
Visiting Professor
Ms. Ekaterina Mendeleeva
เคมี
Visiting Professor
ดร. สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์
เคมีและวิทยาศาสตร์โลก
หัวหน้ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และครูเคมี
นายสกล วารินทราพร
เคมีและวิทยาศาสตร์โลก
ครูเคมี
ดร. จันทร์จิรา มณีสาร
เคมีและวิทยาศาสตร์โลก
ครูเคมี
ดร. ประสงค์พร เรืองพีระศิริ
เคมีและวิทยาศาสตร์โลก
ครูเคมี
ดร. ยุติชัย เหมือนเงิน ประทีปะเสน
เคมีและวิทยาศาสตร์โลก
ครูเคมี
ดร.อุกฤษ เกเย็น
เคมีและวิทยาศาสตร์โลก
ครูเคมี
นางสาวณัฐพุทธิญา ชวนะลิขิกร
เคมีและวิทยาศาสตร์โลก
ครูห้องปฏิบัติการเคมี
นางสาวอาจรีย์ ธิราช
ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม
ครูชีววิทยา
นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธุ์
ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม
ครูชีววิทยา
ดร. ธนวรรณ ลี้บุญงาม
ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม
ครูชีววิทยา
ดร. ธนศานต์ นิลสุ
ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม
ครูชีววิทยา
ดร. ชมชื่น ศิริผันแก้ว
ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม
ครูชีววิทยา
นางสาวศิริพร สันติวรพงศ์
ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม
ครูห้องปฏิบัติการชีววิทยา
นางสาวนรีกานต์ นาคามดี
ดนตรีและศิลปะ
ครูศิลปะ
ชนะใจ รื่นเริง
ดนตรีและศิลปะ
ครูดนตรี และนาฎศิลป์
ดร. มิญช์ เมธีสุวกุล
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ครูฟิสิกส์
ดร. อดิศวร์ เกตุอุบล
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ครูฟิสิกส์
นายเกรียงกมล สว่างศรี
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ครูฟิสิกส์
นายณัฐวินทร์ โช
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ครูฟิสิกส์
ดร. ปริญญา ศิริมาจันทร์
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ครูฟิสิกส์
คณัสนันท์ พลรัตน์
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ครูฟิสิกส์
นายศรัณย์ นวลจีน
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ครูห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
นายเทพรักษ์ วี ปาลมา
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ครูห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
ดร.โซเฟีย อาแว
ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพและครูภาษาอังกฤษ
นางสาวปทุมา เชยชัยภูมิ
ภาษาต่างประเทศ
ครูภาษาอังกฤษ
ดร. เจน กาญจนภูมินทร์
ภาษาต่างประเทศ
ครูภาษาอังกฤษ
นายพัฒน ทรงชาติ
ภาษาต่างประเทศ
ครูภาษาอังกฤษ
Rosanne Burgos Tan
ภาษาต่างประเทศ
ครูภาษาอังกฤษ
Andrew John Lomax
ภาษาต่างประเทศ
ครูภาษาอังกฤษ
ดร.ประไพพรรณ กิ้วเกษม
ภาษาไทย
ครูภาษาไทย
ดร.สุรไกร นันทบุรมย์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายภาคิน นิมมานนรวงศ์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ดร. อำนวยวิชญ์ ธิติบดินทร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ดร. กิจจา ถนอมสิงหะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
;