คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ

คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

เคมี

ชีววิทยา

ดนตรีและศิลปะ

ฟิสิกส์

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา