ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

 
 
ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์