โรงเรียนกำเนิดวิทย์บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)

30 กรกฎาคม 2563 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์