โรงเรียนกำเนิดวิทย์มอบเจลแอลกอฮอล์แก่โรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

10 สิงหาคม 2563 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์