คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร

06 กุมภาพันธ์ 2562 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จังหวัดสกลนครจำนวน 75 ท่าน เข้าเยี่ยมชม พร้อมรับฟังการบรรยายที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เพื่อเปิดโลกกว้างทางการศึกษาแก่คณะครู และนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ นำชมและบรรยาย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเคมี