บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

30 สิงหาคม 2561 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยคุณนราพร อุไรเลิศ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมี คุณราเชนทร์ โกศัลวิตร (ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์) และ คุณจารุณี ตันติเวชวุฒิกุล (ผู้จัดการโรงเรียนกำเนิดวิทย์) เป็นผู้รับมอบ