ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ปาฐกถาในหัวข้อ “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ให้แก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์

05 ตุลาคม 2560 : สถานที่ : Kamnoetvidya Science Academy

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และมูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี พร้อมปาฐกถาในหัวข้อ “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ให้แก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จากนั้น ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวรร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในหัวข้อ “ แนวทางการแก้ปัญหากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย 4.0 ”แด่องคมนตรีและคณะมูลนิธิยุวสถิรคุณ

ต่อมา ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้นำคณะเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการงานช่างต่างๆ ของโรงเรียน ห้องสมุดที่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่หลากหลายและทันสมัย ตลอดจนนำเยี่ยมชมนิทรรศการวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน ผลการดำเนินงาน ผลงานของนักเรียนซึ่งได้รับรางวัล จากการประกวดแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

จากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี โดย ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส  ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี ได้นำชมเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิจัยชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) โดยมีอาจารย์ในห้องปฏิบัติการได้สาธิตการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงตอบข้อซักถามจากคณะผู้เข้าเยี่ยมชม

 

 

ผู้เขียนข่าว  : นางสาวอังคณา  เกตุวารินทร์

              เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปาฐกถาในหัวข้อ “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”