สถานที่ตั้ง

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ตั้งอยู่ Wang Chan Valley อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 โทร 0 3301 3888