หลักสูตรที่เปิดสอน

 โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกำเนิดวิทย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม

 1. ภาษาไทย

 240 ชั่วโมง (6 หน่วยกิต)

 -

 

เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดๆ ตามศักยภาพ  ความถนัด และความสนใจอีกไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง

(4.0หน่วยกิต)

 

 

 

 2. คณิตศาสตร์

 240 ชั่วโมง (6 หน่วยกิต)

 320 ชั่วโมง  (8 หน่วยกิต)

 3. วิทยาศาสตร์

 240 ชั่วโมง (6 หน่วยกิต)

 920 ชั่วโมง (23 หน่วยกิต)

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     - ประวัติศาสตร์ไทย

     - หน้าที่พลเมือง

 240 ชั่วโมง (6 หน่วยกิต)

 80 ชั่วโมง (2 หน่วยกิต)

 -

 -

 -

 80 ชั่วโมง (2 หน่วยกิต)

 5. สุขศึกษาและพลศึกษา

 120 ชั่วโมง (3.0 หน่วยกิต)

 -

 6. ศิลปะ

 120 ชั่วโมง (3.0 หน่วยกิต)

 -

 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 120 ชั่วโมง (3.0 หน่วยกิต)

 40 ชั่วโมง (1.0 หน่วยกิต)

 8. ภาษาต่างประเทศ

      - ภาษาอังกฤษ

      - ภาษาต่างประเทศภาษาที่ ๒

 

 240 ชั่วโมง (6.0 หน่วยกิต)

 -

 

 240 ชั่วโมง (6.0 หน่วยกิต)

 80 ชั่วโมง (2.0 หน่วยกิต)

รวม

 1,640 ชั่วโมง 

 (41 หน่วยกิต)

 1,680 ชั่วโมง

 (42 หน่วยกิต)

 ไม่น้อยกว่า

 160 ชั่วโมง

 (4 หน่วยกิต)

รวมทั้งสิ้น

 ไม่น้อยกว่า 3,480 ชั่วโมง (87 หน่วยกิต)

 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   - กิจกรรมแนะแนว

   - กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน

   - กิจกรรมเพื่อสังคมและ  สาธารณประโยชน์

ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง

 

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา มัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา มัธยมศึกษาปีที่ 5

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา มัธยมศึกษาปีที่ 6