ปฎิทินการศึกษา

 

ช่วงเวลา กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จ.14 พฤษภาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
อ.15 พฤษภาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
พ.23 พฤษภาคม 2561 ตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับบุคลากรและนักเรียน
ส.26 พฤษภาคม 2561 ม.4 ทดสอบความสามารถทางเชาว์ปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
อ.29 พฤษภาคม 2561 วันหยุด (วันวิสาขบูชา)
พ.30 พฤษภาคม 2561 ม.5 - 6 สอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อติดตามผล
พฤ.14 มิถุนายน 2561 วันไหว้ครู
ส.23 – จ.25 มิถุนายน 2561 กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม
จ.16 – ศ.20 กรกฏาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ศ.27 กรกฏาคม 2561 วันหยุด (วันอาสาฬหบูชา)
จ.30 กรกฏาคม 2561 วันหยุด (วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชมนพรรษา ร.10
ศ.3 – อา.5 สิงหาคม 2561 กิจกรรมค่ายวิชาการ
จ.13 สิงหาคม 2561 วันหยุด (วันหยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ)
ส.29 กันยายน – อ.2 ตุลาคม 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
พ.3 – ศ.12 ตุลาคม 2561 ปิดภาคเรียน นักเรียนกลับบ้านหรือเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ตามความสมัครใจ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ส.13 ตุลาคม 2561 นักเรียนกลับเข้าบ้านพัก
อา.14 ตุลาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
จ.15 ตุลาคม 2561 วันหยุด (วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
อ.16 ตุลาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561
อ.23 ตุลาคม 2561 วันหยุด (วันปิยมหาราช)
จ.5 – ศ.30 พฤศจิกายน 2561 สัปดาห์กีฬาสี
พ.5 ธันวาคม 2561 วันหยุด (วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 วันพ่อแห่งชาติ)
พ.5 – จ.10 ธันวาคม 2561 งาน APCYS และ 2nd KVIS - ISF
จ.10 ธันวาคม 2561 วันหยุด (วันรัฐธรรมนูญ)
ส.22 – พ.26 ธันวาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
พฤ.27 ธันวาคม 2561 – ส.5 มกราคม 2562 ปิดภาคเรียน นักเรียนกลับบ้านหรือเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ตามความสมัครใจ
ส.9 มีนาคม 2562 ปิดภาคเรียน นักเรียนกลับบ้านหรือเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ตามความสมัครใจ