ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

: สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

1. ดาวน์โหลดเอกสารประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ คลิก

2. ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก และดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ คลิก