ผลการสอบคัดเลือกรอบแรก
เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563