การรับสมัคร

รับสมัครและส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก
   1 - 15 ต.ค. 2564

วันประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
   17 ธ.ค. 2564

วันสอบคัดเลือกรอบสอง
  18 ธ.ค. 2564

วันประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และส่งเอกสารพิจารณาคุณสมบัติ
  21 ม.ค. 2565

วันประกาศผลการคัดเลือกรอบสอง
  18 มี.ค. 2565