การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

วันเปิดรับสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัคร
  13 ก.ย. 2565 - 10 ต.ค. 2565

วันสุดท้ายในการส่งหนังสือแนะนำผู้สมัคร
  4 ต.ค. 2565

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบแรก
  21 ต.ค. 2565

วันสอบคัดเลือกรอบแรก
  26 พ.ย. 2565

วันประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกรอบสอง
  13 ม.ค. 2566