บุคลากรฝ่ายธุรการ และงานอำนวยการ

ฝ่ายการเงิน บัญชี พัสดุ และการจัดหา

ฝ่ายกิจการบ้านพักนักเรียน

ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการต่างประเทศ

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายอาคารและสถานที่

ฝ่ายอำนวยการ