13 กุมภาพันธ์ 2566
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ NTNU & KVIS
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ NTNU & KVIS

ภาษาจีนกลางเป็นภาษาโบราณเก่าแก่ และมีผู้ใช้มากที่สุดภาษาหนึ่ง ในโลก หลายๆท่านที่เคยไปเรียนภาษาจีนที่ประเทศไต้หวัน คงจะคุ้นเคยกับ มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน หรือที่เรียกันว่า ซือต้า(NTNU) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2489

NTNU ได้จัดตั้งศูนย์การสอนภาษาจีนกลาง (Mandarin Training Center) ซึ่งเปิดหลักสูตรการเรียนภาษาจีนกลางแบบเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ   โดยการเขียนภาษาจีนของไต้หวันยังคงรักษาตัวอักษรภาษาจีนตัวเต็ม แบบดั้งเดิม แต่ทางจีนแผ่นดินใหญ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรย่อให้เขียนง่ายขึ้น ฉะนั้นการเรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน จะเป็นแบบเข้มข้นมากๆ

และด้วยโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาจีน จึงได้ ตกลงทำความร่วมมือกับ Department of Special Education, National Taiwan Normal University เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษในทุกด้าน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและโทมาฝึกประสบการณ์และคณาจารย์ในการทำงานวิจัยด้านการศึกษาร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์การเรียนการสอนระหว่างกัน

และเมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ Professor Dr. Hsin-Yi Chen, Chair of Department of Special Education, National Taiwan Normal University (NTNU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมี Mr. Chien-Hong Yu, Director of Activity Management, Chinese Association of Gifted Education, NTNU และ Mr. Shu-Tain Hung ซึ่งเป็นผู้แทนนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท เข้าร่วม

นอกจากนั้น ผู้แทนทั้งสองคน ยังได้เยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ โดยเข้าร่วมในการสังเกตการเรียนการสอนของวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีนสอนโดยครูจีนเจ้าของภาษาร่วมกับครูวิชาภาษาต่างประเทศของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ วิชาจิตวิทยาการดำรงชีพ ในหัวข้อ “Introduction of Effective Presentation”และชุมนุมของสาขาวิชาศิลปะ มีชื่อว่า “Creative Painting” และเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

และได้เดินทางไปสังเกตการณ์การสอนภาษาจีนโดยครูจีนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

น้องๆและคุณครูที่มีโอกาสที่ได้ไป เข้าร่วมโครงการ Asia-Pacific Forum for Science Talented ทั้งปีที่แล้วและปีนี้ ซึ่งจัดที่ NTNU ต่างก็บอกว่า  สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ถือว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ ผู้คนเป็นมิตร ค่าครองชีพ อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงิน (TWD) ก็พอๆกับค่าเงินของบาทไทย ค่าเล่าเรียนก็ไม่แพง จึงถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของน้องๆที่ชอบภาษาจีน
แชร์
;