13 กุมภาพันธ์ 2566
เครื่องวัดแผ่นดินไหวของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ตรวจวัดการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินของเกาหลีเหนือ

เครื่องวัดแผ่นดินไหวของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ตรวจวัดการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินของเกาหลีเหนือได้เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน เวลา ๑๐:๓๗ นาฬิกา


 เครื่องวัดแผ่นดินไหว (Seismograph) ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นอุปกรณ์หนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์โลก การใช้เครื่องวัดแผ่นดินไหวนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยโอซาก้าคิวอิกุกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (Osaka-Kyoiku University and Kamnoetvidya Science Academy) โดยมีอาจารย์พิเศษโยชิโอ โอกาโมโตะ จากมหาวิทยาลัยโอซาก้าคิวอิกุ และ ดร.จันทร์จิรา มณีสาร ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นผู้สอน อาจารย์พิเศษโยชิโอ โอกาโมโตะ ได้นำเครื่องเครื่องวัดแผ่นดินไหวที่สร้างขึ้นเองในโรงเรียนที่ท่านสอน ณ ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นต้นแบบให้ครูและนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้สร้างขึ้นสำหรับการสอนและวิจัยที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เครื่องวัดแผ่นดินไหวหรือซิสโมกราฟนี้ มีความไวสูง จึงสามารถตรวจวัดการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินของเกาหลีเหนือได้เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน เวลา ๑๐:๓๗ นาฬิกา โดยที่คลื่นจากแรงสั่นสะทือนใช้เวลาหลายนาทีในการเคลื่อนมาถึงประเทศไทย คลื่นจากการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์โดยทั่วไปนั้นมีลักษณะเฉพาะตัว และต่างไปจากคลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหว จุดประสงค์แรกของการติดตั้งซิสโมกราฟของโรงเรียนกำเนิดวิทย์นั้น เพื่อใช้ติดตามการเกิดแผ่นดินไหวในภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก แต่เป็นที่น่าประหลาดใจไม่น้อยเมื่อสัญญาณแรกที่ตรวจวัดได้กลับกลายเป็นการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน


คลื่นสั่นสะเทือนจากการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินของเกาหลีเหนือ ตรวจวัดได้ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เช้าวันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน เวลา ๑๐:๓๗ น.

แชร์
;