หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาเพิ่มเติม

รายการ หน่วยกิต
ค30205 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 2.0
ว30207 หรือ ว30208 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์แผนใหม่ หรือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์แผนใหม่ ขั้นสูง 1.5
ว30227 หรือ ว30228 เคมีอนินทรีย์ เทอร์โมเคมีและไฟฟ้าเคมี หรือ เคมีอนินทรีย์ เทอร์โมเคมีและไฟฟ้าเคมี ขั้นสูง 1.0
ว30247 หรือ ว30248 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา หรือ ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา ขั้นสูง 1.0
อ30204 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2 1.0
;