หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 2 รายวิชาเพิ่มเติม

รายการ หน่วยกิต
ค30204 แคลคูลัส 2 1.5
ว30205 หรือ ว30206 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก หรือ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ขั้นสูง 1.5
ว30225 หรือ ว30226 เคมีอินทรีย์ หรือ เคมีอินทรีย์ ขั้นสูง 1.5
ว30245 หรือ ว30246 ชีววิทยาของพืช หรือ ชีววิทยาของพืช ขั้นสูง 1.5
ว30284 สัมมนา 3 0.5
ส30228 หน้าที่พลเมือง 6 1.0
อ30203 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1 1.0
;