หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2 รายวิชาพื้นฐาน

รายการ หน่วยกิต
ท30106 สัมมนาภาษาไทย 1.0
ว30105 วิทยาศาสตร์โลกพื้นฐาน 2 0.5
ว30106 ดาราศาสตร์พื้นฐาน 0.5
พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5
ศ30105 สังคีตวิจักษ์ 1 0.5
ศ30106 สังคีตวิจักษ์ 2 0.5
อ30106 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0
ส30103 เศรษฐศาสตร์ 1.5
ส30111 ไทยในประวัติศาสตร์โลก 2 1.0
;