หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน

รายการ หน่วยกิต
ท30105 หลักการใช้ภาษาไทย 1.0
ว30104 วิทยาศาสตร์โลกพื้นฐาน 1 0.5
พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5
ศ30103 ศิลปะการแสดงเปรียบเทียบ 0.5
ศ30104 สุนทรียะศิลปะการแสดงไทย 0.5
อ30105 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0
ส30110 ไทยในประวัติศาสตร์โลก 1 1.0
ส30109 ภูมิศาสตร์ 1.5
;