ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
รองประธานกรรมการ
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นางกนกพร รอดรุ่งเรือง
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นางธิดารัตน์ ทุมมากรณ์
กรรมการ
นายสมเจตน์ ประภาโส
กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)
ดร. มิญช์ เมธีสุวกุล
กรรมการ (ผู้แทนครู)
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง
กรรมการและเลขานุการ
;