ถาม-ตอบ

เลือกคำถามที่ต้องการ

การรับสมัครนักเรียน

01
Q
รับสมัครนักเรียนระดับใด
A
รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของปีการศึกษานั้นๆ
02
Q
เปิดรับสมัคร และมีการสอบในช่วงใด
A
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในช่วง ปลายปี และจะมีการสอบรอบที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป และสอบรอบที่ 2 ในช่วงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน
03
Q
การสอบเข้ามีลักษณะอย่างไร
A
การสอบเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีการสอบสองรอบ และใช้คะแนนจาก Portfolio ของนักเรียน เป็นลำดับดังนี้ 1. สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติตามประกาศในแต่ละปี รอบที่ 1 ในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 2. นักเรียนที่ผ่านคัดเลือกการสอบรอบที่ 1 มาสอบปฏิบัติในรอบที่ 2 ณ ศูนย์สอบกลางที่โรงเรียนกำหนด 3. นักเรียนที่ผ่านคัดเลือกการสอบรอบที่ 1 ส่ง Portfolio
04
Q
ทำไมต้องรับสมัครนักเรียน ม.2
A
เพราะโรงเรียนกำเนิดวิทย์กำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันของนักเรียนในโรงเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดให้นักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือกในรอบที่ 1 ได้รับโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ระหว่างที่นักเรียนที่สอบผ่านรอบที่ 1 เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนเดิม เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนกำเนิดวิทย์ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดค่ายเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่สอบผ่านรอบที่ 1 ในระหว่างปิดภาคเรียนอีกด้วย
05
Q
สอบผ่านรอบที่ 1 แล้วต้องเรียน ม.3 ที่ไหน
A
สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านรอบที่ 1 แล้วจะศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนเดิม แต่จะมีการรับโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ไปเรียนระหว่างนั้น 1 ปีก่อนเข้าศึกษาที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์
06
Q
นักเรียน ระดับอื่นนอกจาก ม. 2 สามารถสมัครได้หรือไม่
A
ไม่สามารถสมัครได้
07
Q
สามารถย้ายหน่วยกิตจากโรงเรียนอื่นมาศึกษาต่อที่ KVIS ได้หรือไม่
A
ไม่สามารถทำได้
08
Q
หากไม่มีทุนทรัพย์ จะสามารถสมัครสอบหรือเรียนได้หรือไม่
A
ได้ เนื่องจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีทุนให้สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนในการเดินทางมาสอบ และรวมค่าที่พักตามสมควร (เกณฑ์เป็นไปตามประกาศแต่ละปี) โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนของนักเรียนรับรองและแจ้งมายังโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และนอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้สำหรับนักเรียนทุกคนในการศึกษาในโรงเรียนกำเนิดวิทย์ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียน