ถาม-ตอบ

เลือกคำถามที่ต้องการ

การรับสมัครนักเรียน

01
Q
รับสมัครนักเรียนระดับใด
A
รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
02
Q
เปิดรับสมัคร และมีการสอบในช่วงใด
A
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน
การสอบ แบ่งการสอบเป็น 2 รอบ
1.การสอบรอบที่ 1 ในช่วงเดือน พฤศจิกายน
2.การสอบรอบที่ 2 ในช่วงเดือนมกราคมของปีถัดไป
03
Q
การสอบเข้ามีลักษณะอย่างไร
A
การสอบเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีการสอบ 2 รอบ และใช้คะแนนจาก Portfolio ของนักเรียน เป็นลำดับดังนี้
1. สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติตามประกาศในแต่ละปี รอบที่ 1 ในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2. นักเรียนที่ผ่านคัดเลือกการสอบรอบที่ 1 มาสอบปฏิบัติในรอบที่ 2 ณ ศูนย์สอบกลางที่โรงเรียนกำหนด
3. นักเรียนที่ผ่านคัดเลือกการสอบรอบที่ 1 ส่ง Portfolio
04
Q
สามารถย้ายหน่วยกิตจากโรงเรียนอื่นมาศึกษาต่อที่ KVIS ได้หรือไม่
A
ไม่สามารถทำได้
05
Q
หากไม่มีทุนทรัพย์ จะสามารถสมัครสอบหรือเรียนได้หรือไม่
A
ได้ เนื่องจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีทุนให้สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนในการเดินทางมาสอบ และรวมค่าที่พักตามสมควร (เกณฑ์เป็นไปตามประกาศแต่ละปี) โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนของนักเรียนรับรองและแจ้งมายังโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และนอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้สำหรับนักเรียนทุกคนในการศึกษาในโรงเรียนกำเนิดวิทย์ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียน