ปฎิทินการศึกษา

 

ช่วงเวลา กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
1 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนกลับเข้าบ้านพักและประชุมผู้ปกครอง
2 พฤศจิกายน 2558 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558