บุคลากรฝ่ายธุรการ และงานอำนวยการ

ครูประจำหอพัก

ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายอาคารและสถานที่